Vergoedingen

 • Vanuit de zorgverzekeraar  is er alleen een vergoeding mogelijk in geval van een DSM-stoornis (diagnose gesteld door een (huis)arts);
 • De behandelingen voor kinderen worden niet vergoed door de gemeente vanwege geen contracten en zijn zelfbetalende trajecten.

Val jij met jouw klachten buiten de vergoede zorg?
Je hoeft dan niet eerst naar de huisarts. Indien je kiest voor de onvergoede zorg, of indien je klachten überhaupt niet vergoed kunnen worden door de basisverzekering, kan je een stuk sneller terecht bij een psycholoog waar jouw voorkeur naar uit gaat.

Geen eigen bijdrage maar wel eigen risico
Voor de generalistische basis GGZ geldt geen eigen bijdrage; wel geldt het verplichte eigen risico. Een patiënt moet er rekening houden dat de tarieven die zorgaanbieders declareren, hoger zijn dan het eigen risico. Daardoor wordt het eigen risico volledig opgemaakt.

Psychologen met een contract
GZ-Psychologen, die een contract hebben met je zorgverzekeraar dienen de declaraties van behandelingen rechtstreeks in bij de zorgverzekeraar.

Psychologen zonder contract:
GZ-Psychologen, die geen contract hebben met uw zorgverzekeraar dienen niet zelf de rekening in bij de zorgverzekeraar. Vaak wordt de rekening in dat geval aan je meegegeven en wordt je verzocht deze zelf in te dienen bij uw verzekeraar. Neem contact op met je verzekeraar als je wil weten hoe hoog de vergoeding is wanneer je gebruik wil maken van ongecontracteerde GGZ.

Naturapolis of restitutiepolis?

Indien je een diagnose voor jouw klachten krijgt die vergoed kan worden door de verzekering en je je aanmeldt bij een GZ-Psycholoog, wordt je basisverzekering aangesproken voor de vergoeding.

Verzekeraars maken onderscheid tussen de Natura polis en de Restitutiepolis. Een restitutiepolis is vaak duurder dan een naturapolis, omdat je met de restitutiepolis meer keuzevrijheid hebt. Je hoeft dus niet per definitie een gecontracteerde zorgverlener raad te plegen. Echter, wanneer de psycholoog geen contract heeft met de verzekering, is de vergoeding doorgaans lager dan bij een gecontracteerde psycholoog.

Als je een Natura polis hebt afgesloten, moet je een gecontracteerde psycholoog bezoeken als je aanspraak wil maken op een vergoeding uit de basisverzekering.

Als je op zoek gaat naar gecontracteerde zorg, kan het dus zijn dat je keuze erg beperkt is en dat je derhalve op een wachtlijst terecht komt!

Wat zijn mijn opties als ik een naturapolis heb en de wachtlijsten lang zijn?

Als het water je aan de lippen staat en je liever vandaag dan morgen hulp krijgt, kunnen de wachtlijsten in de GGZ ondraaglijk zijn. Het is een overweging waard om eens te kijken of je geholpen kunt worden door een Psycholoog die niet vergoed wordt, of door de aanvullende verzekering gedeeltelijk vergoed worden. Vaak kan je al binnen een week terecht als je voor deze optie kiest.

Daarnaast kan je overwegen om een afspraak te maken bij de Praktijkondersteuner GGZ van de huisarts. Zij bieden soms overbruggingstrajecten aan.

Contracten met zorgverzekeraars

Momenteel heb ik contracten met de volgende zorgverzekeraars:

 • Achmea Zilveren Kruis
 • Menzis
 • De Friesland
 • CZ
 • Carrésq
 • VGZ

De kosten voor de bovenstaande zorgverzekeraars worden volledig vergoed met aftrek van eigen bijdrage.

Verder heb ik geen contracten met de gemeente voor kinderen in 2021. Dit zijn zelf betalende trajecten.

Psychologische behandeling, zonder contract zorgverzekeraar
Consult *€ 110,– excl. BTW per gesprek.

Verwijzing
Sinds april 2019 kunt u verwijzen via zorgdomein. Deze route heeft onze voorkeur. Indien u dit niet kan of wil, graag een verwijsbrief sturen.
! Let u er alstublieft op dat deze verwijsbrief minimaal het volgende bevat:

 • De AGB code van een bevoegd verwijzer (huisarts of bedrijfsarts) met diens naam en handtekening; dus niet van een POH of arts in opleiding.
 • een DSM stoornis gaat, dus niet over depressieve klachten maar een depressieve stoornis. burnout, slaapstoornis, aanpassingsproblemen en relatieproblemen vallen buiten de vergoede zorg. (voor burnout zijn speciale trajecten die de werkgever kan bekostigen, de overigen trajecten is voor eigen rekening van de cliënten door bedrijfsarts of huisarts van cliënten met eerstelijns psychologische klachten. U kunt als bedrijfsarts of huisarts  kinderen en (jong)volwassenen verwijzen met psychische klachten waarbij de behandeling vergoed wordt vanuit de basisverzekering.

Hoe aanmelden?
U kunt  zelf een afspraak bij mij maken of u laten doorverwijzen door uw huisarts of bedrijfsarts. Daartoe kan het contactformulier >>> worden ingevuld. Indien nodig neem ik van te voren contact met u op. In verband met vergoeding vanuit de zorgverzekeraars verdient het de voorkeur om een verwijzing voor eerstelijnspsychologie  van uw huisarts mee te nemen.

Afzeggen van een afspraak

1. Afspraken dienen een werkdag van 24 uur van tevoren afgezegd te worden: dit is kosteloos. Indien dit niet gebeurt wordt het tarief van het consult ongeacht de reden in rekening gebracht.

2. Wanneer de factuur niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen na factuurdatum is betaald zal € 10,- administratiekosten in rekening gebracht worden. Deze kosten worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

3. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt.

Niet verzekerde zorg

Voor niet-verzekerde zorg ontvangt de cliënt een factuur (à €110,- per 45 min contacttijd). Dit geldt voor:

 • begeleidingen die niet onder een DSM diagnose vallen
 • begeleidingen zonder verwijzing
 • bij niet op komen dagen: no show
 • aanpassings-stoornissen/ verwerkingsproblemen
 • leerproblemen
 • slaapproblemen
 • levensfase problemen,
 • specifieke fobie
 • relatietherapie
 • werkgeversgerelateerde problemen/ burnout

Algemene voorwaarden

Uw rechten als cliënt: NK is lid van het Nederlands Instituut Psychologen en staat geregistreerd in het overheids kwaliteitsregister BIG.
Deze organisaties stellen kwaliteitscriteria  en hebben ook een beroepscode en klachtenregeling, waaraan het handelen van een psycholoog getoetst kan worden.

Uw privacy en geheimhoudingsplicht: Alles wat wordt besproken tussen u en uw hulpverlener is vertrouwelijk. Dit is wettelijk geregeld. Zonder uw toestemming wordt aan niemand informatie verstrekt.
Als eerstelijnspraktijk vind ik samenwerking met huisartsen erg belangrijk. Echter alleen met uw toestemming zal ik de betrokken huisarts informeren over het verloop van de behandeling. Indien we informatie over u willen opvragen bij anderen dan uw huisarts, bijvoorbeeld een voorgaande hulpverlener, vragen we ook altijd eerst uw toestemming.

Rapportage en dossier: Uw gegevens die voor het verlenen van hulp in onze administratie moet staan, worden geregistreerd volgens de Wet bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Het dossier heeft als doel uw hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen.
U heeft altijd inzage in uw dossier. Uw dossier wordt na afloop van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn en daarna vernietigd. U bent gerechtigd om het dossier eerder te laten vernietigen. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek worden ingediend. U  kunt altijd om inzage van uw dossier vragen. Voor een enkel gegeven kan dit tijdens een consult. Voor inzage van meer gegevens kunt u een aparte afspraak maken. U kunt een kopie ontvangen van het dossier (de werkaantekeningen maken geen deel uit van het dossier). We vragen hiervoor een onkostenvergoeding. Bent u samen met uw partner in behandeling en wilt u een kopie van uw dossier, dan moet u daar beide toestemming voor geven.

Klachten: Als u klachten heeft betreffende de hulpverlening en dienstverlening doet u er goed aan dit te bespreken. Is dit niet bevredigend dan kunt u met uw klacht terecht bij de beroepsorgantisatie NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). U kunt bij het College van Toezicht, een onafhankelijk orgaan van het NIP, uw klacht indienen. Dit college toetst het gedrag/ beroepsmatig handelen van de psycholoog aan de regels.

Facturen worden tweewekelijks aangemaakt en opgestuurd. Het verzoek is de factuur z.s.m. maar tenminste binnen 14 dagen te voldoen op vermelde bankrekening.
Na het verstrijken van de op de factuur aangegeven betalingstermijn is reclamatie niet meer mogelijk. De beroepsaansprakelijkheid van de GZ psycholoog NK, uit hoofde van de overeenkomst van de opdracht, is beperkt tot de bedragen die in het voorkomend geval onder mijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor uitkering in aanmerking komen.

NK werkt met de algemene betalingsvoorwaarden van het NIP, de beroepsorganisatie voor psychologen. Deze zijn als volgt:
Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog en de cliënt. (met psycholoog wordt bedoeld diegene die een doctoraalexamen in de psychologie met goed gevolg heeft afgelegd, dan wel diegene die als gezondheidszorgpsycholoog staat ingeschreven in het BIG-register van het ministerie van VWS.) Alle door de psycholoog gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen dienen te worden voldaan binnen dertig dagen na de datum van verzending van de declaratie. De cliënt kan betaling niet achterwege laten met enig beroep op verrekening. Indien door de cliënt aan de psycholoog machtiging is verleend tot bank- of giroincasso dan wel aan de psycholoog een getekende acceptgiro betalingsopdracht is afgegeven, dan wordt hiervan eerst op of omstreeks de twintigste dag na de datum, vermeld op de declaratie, gebruik gemaakt. Indien cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan of indien binnen tien dagen na de onder 3 bedoelde handeling geen betaling wordt ontvangen, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. De cliënt is alsdan over het openstaande bedrag aan de psycholoog de wettelijke rente verschuldigd zolang hij/zij ingebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen. De psycholoog is hiervoor gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste vijftien procent van het te vorderen bedrag met een minimum van € 113,45.