Samenwerkingsafspraken

Het belangrijkste uitgangspunt is dat de cliënt centraal staat in zijn/haar zorg. Psychologenpraktijk NK voldoet aan het kwaliteitsstatuut GGZ- vrijgevestigde zie format hieronder.

Meer informatie over het GGZ Kwaliteitsstatuut is te vinden op: www.ggzkwaliteitsstatuut.nl >>>

Vriendelijkheid en professionaliteit staan voorop. Binnen deze praktijk wordt het belangrijk gevonden dat u tevreden bent vanaf het eerste bezoek aan onze website tot het laatste gesprek met het afronden van de behandeling. Dit wordt met een cliënttevredenheidsvragenlijst en met zorgkaartnederland gemeten. De praktijk blijft praktijkprocessen verbeteren, met feedback van cliëntenverwijzers en zorgverzekeraars.

Bekijk hoe tevreden anderen over deze praktijk zijn of geef zelf een reactie over uw bevindingen op: zorgkaartnederland.

De Cliënttevredenheid wordt gemeten aan het eind van ieder behandeltraject. De cliënten wordt gevraagd om de CQ-index in te vullen. Dit is een vragenlijst die de kwaliteit van zorg vanuit het cliëntenperspectief in beeld brengt. Op het onderdeel ‘Samen beslissen’ komt de score bij 4,3 uit 5 (januari 2020), waarbij 1 de laagste score is en 5 de hoogst haalbare score is. Hoe hoger de score hoe meer tevreden de cliënt is op dit gebied.  ‘Samen beslissen’ zegt iets over de mate waarin de cliënt tevreden is de informatie van onder andere de behandelmogelijkheden, verwachtingen en zelfhulpprogramma’s/ondersteuning. Desondanks streef ik ernaar om de cliënt nog meer te betrekken bij de keuze van verschillende behandelmogelijkheden. De praktijk richt zich op dit moment dan ook extra op het aanbod van zelfhulpprogramma’s middels therapieland om zo de cliënt (nog) meer ondersteuning te bieden en te betrekken bij de behandeling buiten de afspraken in de praktijk. Als eerstelijnspsycholoog werk ik klachtgericht en ben ik gespecialiseerd in kortdurende behandelingen. Gemiddeld zal een behandeling 5 tot 8 gesprekken in beslag nemen.
In grote lijnen is iedere behandeling gericht op het leren begrijpen van uw klachten en deze vervolgens te verhelpen en zo goed mogelijk te leren
hanteren. De psychologie kent verschillende vormen van therapie. Het combineren van therapievormen levert veelal de beste resultaten op, omdat er vanuit verschillende invalshoeken naar oplossingen kan worden gezocht. Ook het netwerk wordt hierin meegenomen voor ondersteuning en/of begeleiding om de zelfredzaamheid van cliënt te vergroten.

Voor goede inhoudelijke en passende behandeling voor u, volgt de praktijk zoveel mogelijk de meest actuele wetenschappelijke begeleidingsvormen zie ggz standaarden en generieke modules, en thuisarts.nl voor cliëntversies. Er wordt gebruik gemaakt van gerenommeerde psychologische tests en van voortgangsmetingen om uw proces te ondersteunen.

Aandacht voor kwaliteit

  • De praktijk voldoet aan het wettelijk Kwaliteitsstatuut GGZ voor instellingen (goedgekeurd maart 2021).
  • De praktijk is aangesloten bij de volgende beroeps- en kwaliteitsorganisaties: NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen), VEN (Vereniging EMDR Nederland)
  • De praktijk werkt intensief samen met huisartsen, psychiaters en GGZ en sluit aan op zorgprogramma’s zoals die worden ontwikkeld door huisartsen, coöperaties en verzekeraars
  • De praktijk hanteert klanttevredenheidsmetingen en klachtenprocedures
  • De praktijk heeft een beperkt aantal avondspreekuren en bied telefonische contactmogelijkheden buiten kantoortijden.
  • De praktijk beweegt mee met maatschappelijke bewegingen en nieuwe ontwikkelingen

Zorginhoudelijk

Algemeen

De zorg binnen deze praktijk is ingericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid van de cliënten. Ik vind het met name zeer belangrijk dat iemand zelf verantwoordelijkheid neemt voor zijn herstelproces het zogenoemde herstelgerichte zorg. Daarom betrek ik de cliënten in een vroeg stadium bij het besluitvormingsproces. Hierbij worden verschillende behandelopties voorgelegd, passende bij de behandeldiagnose. Het uitgangspunt is dat we samen beslissen. Met het vaststellen van het behandelplan wordt ook de zorgzwaarte bepaald. Dit is het aantal te verwachten zittingen voor uw behandeling. Ik streef ernaar om u de best mogelijke zorg te geven. Daarom ben ik altijd aan het leren en verbeteren en luister ik goed naar hoe u mijn zorg ervaart Ik verzamel gegevens over het effect en de duur van mijn behandelingen. Ik vraag u af en toe een vragenlijst in te vullen. dit gebeurt bij de start van de behandeling, aan het einde en soms ook tussendoor. De inzichten die ik hieruit haal worden gebruikt om uw behandeling en mijn dienstverlening te verbeteren.

Face to face, e-health en blended
We zullen vroegtijdig ook de opties van e-health bespreken. Iedere cliënt wordt geacht ook thuis actief bezig te zijn met zijn/haar eigen herstelproces. Hierbij blijkt e-health een goed ondersteuning te zijn. Er wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde “Blended” model. Dit betekent e-health en daadwerkelijk face to face gesprekken door elkaar. Dit blijkt de behandeling te bespoedigen en is een vast onderdeel in het behandelaanbod. Samen met de cliënt wordt besproken op welke manier e-health ingezet wordt in de behandeling. Over het algemeen bestaat de blended behandeling uit face to face gesprekken waarbij thuis middels therapieland verder gewerkt wordt aan opdrachten. De cliënt kan via therapieland ook in contact komen met de behandelaar door een bericht te sturen. De behandelaar heeft inzicht in de gemaakte opdrachten en kan deze inzien voorafgaand de volgende face tot face behandeling waardoor meer efficiënt gewerkt kan worden.

Klik hier om in te loggen op mirro.nl >>>

De behandeling

In de praktijk wordt generalistisch gewerkt. Dat betekent dat er verschillende methodieken deelbehandelingen toegepast worden. De behandeling wordt beëindigd indien klachten en/of doelstellingen zijn behaald, of indien voortgang van de behandeling niet wenselijk is/ ergens anders dient te worden voortgezet.

Afsluiting

Elke behandeling wordt aan het einde geëvalueerd. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de ROM (routine outcome monitoring). Dat wil zeggen dat in het begin, tussendoor (bij de S-GGZ) en aan het einde een klachtenlijst door u wordt ingevuld. Dit geeft mede inzicht in het behandelresultaat. Ook zullen wij u vragen om bij afsluiten een evaluatielijst in te vullen. Tijdens het laatste gesprek wordt, waar mogelijk, aandacht besteedt aan signalering en terugvalpreventie.

Escalatie procedure /crisis
Hoewel er B-GGZ geboden wordt, waarbij kwetsbare cliënten ook uit balans kunnen raken en in een crisis kunnen verzeilen, levert de praktijk geen crisis opvang. De opvang van crisis is voorbehouden aan de huisarts, de huisartsenpost en de crisisdienst van de GGZ. In de behandeling kan aandacht worden besteed aan ontregelende emoties en gedrag en suïcide. Gezamenlijk zal worden besloten hoe er vervolg komt aan de crisis en wat de rol van de huidige hulpverlener is. Dit kan ondersteunend zijn, ivm het vertrouwens contact, dit kan ter overbrugging zijn, tot bijvoorbeeld een opname, of dit kan voor nazorg zijn.

Consultatie en overdracht naar de huisartsAls praktijk leveren wij consultatie voor huisartsen. Cliënten kunnen dan gebruik maken van een eenmalig (telefonisch) contact voor een inschatting voor een specifieke vraag van de huisarts of de praktijkondersteuner. Deze krijgt hier een terugkoppeling van.  Huisartsen leveren relevatie informatie voor de verwijzing en krijgen een terugkoppeling van de diagnose, behandeling en het resultaat van het behandeltraject. Tussentijds kan er overleg plaatsvinden met de huisarts over de behandeling of over medicatie.

Huiselijk geweld en Kindermishandeling

In deze praktijk is aandacht voor de richtlijnen voor kindermishandeling en huiselijk geweld. Voor een veilig thuis.

Verwachtte resultaten naar de cliënt

Wanneer de behandeling wordt afgerond ziet u in deze PDF: uitstroom criteria S-GGZ

De financiële consequenties bij aanmelding of afmelding

De zorgtrajecten die uitgevoerd worden onder het zorgverzekeringssysteem zijn enkel belast met het wettelijk eigen risico. Overige zorgtrajecten voor aandoeningen die niet verzekerd zijn (zie PDF wat wel en niet wordt vergoed), dienen zelf te worden bekostigd.

Samenwerkingen

Omdat samenwerking en afstemming in zorg- en begeleidingsprocessen van groot belang is voor het welslagen ervan, heb ik een structureel samenwerkingscontact met collega GZ psychologen, klinisch psychologen, psychiaters en huisartsen. 

Er worden structurele contacten onderhouden met individuele professionals die van belang kunnen zijn voor doorverwijzen of het inwinnen van informatie.Deze collega’s en/of instellingen worden benadert als er meer informatie nodig is voor de behandeling of doorverwijzingsmogelijkheden of netwerkondersteuning. Zie hieronder.

Huisarts

Met alle huisartsenpraktijken in de regio heb ik afspraken gemaakt over de samenwerking. Deze afspraken gaan over de verwijzing en de informatie-uitwisseling. 

Ik deel alleen informatie met uw huisarts of POH-GGZ als u daar toestemming voor geeft. De informatie die we uitwisselen gaat dan bijvoorbeeld over uw doorverwijzing of uw behandelplan. Ik vraag u per keer dat we informatie willen uitwisselen om toestemming, waarbij we duidelijk toelichten om welke informatie het gaat.

Overleg of informatie-uitwisseling met de huisarts over uw behandeling gebeurt alleen met uw toestemming. 

Fysiotherapeut

Fysiotherapiepraktijk MCZ is op dezelfde locatie gevestigd als  mijn praktijk. Daardoor kunnen we snel schakelen en makkelijk overleggen.

Gemeente

De gemeente kan u op verschillende manieren helpen bij bijvoorbeeld het vinden van werk of andere dagbesteding, vraagstukken rondom uw woonsituatie of financiële vragen. Ik kan u doorgeven waar u aan kunt kloppen met welke vragen.

Mijn samenwerking met huisartsen en andere GGZ-aanbieders is vormgegeven conform de Landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisarts, generalistische basis GGz en gespecialiseerde GGz (LGA).

Diëtist

Wat u eet kan ook van invloed zijn op uw mentale gezondheid. Ondersteuning bij de voeding is nuttig als u bijvoorbeeld wilt afvallen, als u mogelijk een overgevoeligheid heeft voor sommige voedingsstoffen of als u wilt leren gezonder te eten. Past dit bij uw behandeldoelen? In samenwerking met praktijk AVS kunnen wij u hierbij optimaal ondersteunen.

In verband met de privacybescherming zullen medewerkers echter nooit contact met andere hulpverleners opnemen zonder toestemming van de cliënt.