Algemene voorwaarden

Uw rechten als client: NK is lid van het Nederlands Instituut Psychologen en staat geregistreerd in het overheids kwaliteitsregister BIG.
Deze organisaties stellen kwaliteitscriteria  en hebben ook een beroepscode en klachtenregeling, waaraan het handelen van een psycholoog getoetst kan worden.

Uw privacy en geheimhoudingsplicht: Alles wat wordt besproken tussen u en uw hulpverlener is vertrouwelijk. Dit is wettelijk geregeld. Zonder uw toestemming wordt aan niemand informatie verstrekt.
Als eerstelijnspraktijk vind ik samenwerking met huisartsen erg belangrijk. Echter alleen met uw toestemming zal ik de betrokken huisarts informeren over het verloop van de behandeling. Indien we informatie over u willen opvragen bij anderen dan uw huisarts, bijvoorbeeld een voorgaande hulpverlener, vragen we ook altijd eerst uw toestemming.

Rapportage en dossier: Uw gegevens die voor het verlenen van hulp in onze administratie moet staan, worden geregistreerd volgens de Wet bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Het dossier heeft als doel uw hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen.
U heeft altijd inzage in uw dossier. Uw dossier wordt na afloop van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn en daarna vernietigd. U bent gerechtigd om het dossier eerder te laten vernietigen. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek worden ingediend. U  kunt altijd om inzage van uw dossier vragen. Voor een enkel gegeven kan dit tijdens een consult. Voor inzage van meer gegevens kunt u een aparte afspraak maken. U kunt een kopie ontvangen van het dossier (de werkaantekeningen maken geen deel uit van het dossier). We vragen hiervoor een onkostenvergoeding. Bent u samen met uw partner in behandeling en wilt u een kopie van uw dossier, dan moet u daar beide toestemming voor geven.

Klachten: Als u klachten heeft betreffende de hulpverlening en dienstverlening doet u er goed aan dit te bespreken. Is dit niet bevredigend dan kunt u met uw klacht terecht bij de beroepsorgantisatie NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). U kunt bij het College van Toezicht, een onafhankelijk orgaan van het NIP, uw klacht indienen. Dit college toetst het gedrag/ beroepsmatig handelen van de psycholoog aan de regels.

Facturen worden tweewekelijks aangemaakt en opgestuurd. Het verzoek is de factuur z.s.m. maar tenminste binnen 14 dagen te voldoen op vermelde bankrekening.
Na het verstrijken van de op de factuur aangegeven betalingstermijn is reclamatie niet meer mogelijk. De beroepsaansprakelijkheid van de GZ psycholoog NK, uit hoofde van de overeenkomst van de opdracht, is beperkt tot de bedragen die in het voorkomend geval onder mijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor uitkering in aanmerking komen.

NK werkt met de algemene betalingsvoorwaarden van het NIP, de beroepsorganisatie voor psychologen. Deze zijn als volgt:
Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog en de client. (met psycholoog wordt bedoeld diegene die een doctoraalexamen in de psychologie met goed gevolg heeft afgelegd, dan wel diegene die als gezondheidszorgpsycholoog staat ingeschreven in het BIG-register van het ministerie van VWS.) Alle door de psycholoog gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen dienen te worden voldaan binnen dertig dagen na de datum van verzending van de declaratie. De client kan betaling niet achterwege laten met enig beroep op verrekening. Indien door de client aan de psycholoog machtiging is verleend tot bank- of giroincasso dan wel aan de psycholoog een getekende acceptgiro betalingsopdracht is afgegeven, dan wordt hiervan eerst op of omstreeks de twintigste dag na de datum, vermeld op de declaratie, gebruik gemaakt. Indien client het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan of indien binnen tien dagen na de onder 3 bedoelde handeling geen betaling wordt ontvangen, is de client in verzuim zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. De client is alsdan over het openstaande bedrag aan de psycholoog de wettelijke rente verschuldigd zolang hij/zij ingebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen. De psycholoog is hiervoor gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de client. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste vijftien procent van het te vorderen bedrag met een minimum van EUR 113,45.

Aanvullende voorwaarden:

1. Afspraken dienen een werkdag van 24 uur van tevoren afgezegd te worden: dit is kosteloos. Indien dit niet gebeurt wordt het tarief van het consult ongeacht de reden in rekening gebracht.

2. Wanneer de factuur niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen na factuurdatum is betaald zal 10 euro administratiekosten in rekening gebracht worden. Deze kosten worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

3. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt.


Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 is binnen de generalistische basis-ggz het kwaliteitsstatuut van kracht. Op basis van een model kwaliteitsstatuut wordt door elke zorgaanbieder aangegeven hoe de zorg voor de individuele patiënt is georganiseerd:

– zodat dat aan een patiënt gepaste zorg wordt geleverd; – zodat voor de patiënt duidelijk is welke keuzes er zijn; – zodat de kwaliteit van de behandeling gewaarborgd is.

Een behandeling in de eerste lijn is in principe een kortdurende behandeling. Ook bij Nynke Klopstra, psychologen. Gezien de beperkte tijd is het zaak om zo snel mogelijk aan de slag te gaan en door te dringen tot de kern van het probleem. Daardoor is het soms moeilijk om ook voldoende aandacht te besteden aan het proces, de uitleg van de stappen en keuzes die gemaakt worden. In dit document zijn de hoofdlijnen van het behandelproces beschreven. Als u daar tijdens de behandeling meer uitleg over wilt, dan kunt u daar om vragen en wordt daar tijd voor ingelast.

Aanmelding

De huisarts bepaalt of u verwezen wordt naar de basis-ggz. De huisarts bepaalt niet welke psycholoog u kiest. De huisarts kan wel een suggestie of voorstel doen, maar als u een andere voorkeur heeft, dan kunt u die voorkeur uitspreken. Hebben vrienden of collega’s u aangeraden naar Nynke Klopstra te gaan of heeft u zelf bedacht dat u bij ons onder psychologische behandeling wilt, dan kunt u uw huisarts vragen om een doorverwijzing naar ons. Nynke Klopstra heeft ook een kant-en-klare verwijsbrief klaar liggen, die de huisarts alleen maar hoeft te ondertekenen en moet voorzien van een tweetal agb-codes, praktijkstempel en handtekening.

Als u wordt verwezen naar ons, in de basis-ggz, en u wilt dat de kosten vergoed worden vanuit uw zorgverzekering, dan kan dat omdat wij, Nynke Klopstra als gz-psychologen geregistreerd staan in het BIG register. Wij leveren zoals dat heet: verzekerde eerstelijns psychologische zorg. Echter, de huisarts kan u alleen verwijzen als een DSM-IV diagnose is vastgesteld; tenminste als u in aanmerking wilt komen voor vergoeding van de kosten.

Bij aanmelding krijgt de patiënt bij Nynke Klopstra altijd binnen een week een afspraak (intake). Na afloop van de intake kan worden vastgesteld of een behandeling kan worden gestart.

Nynke Klopstra is een vrijgevestigde praktijk voor eerstelijns psychologische zorg. Nynke Klopstra is opgeleid als gz-psycholoog en geregistreerd in het BIG-register. Dergelijke registraties moeten elke vijf jaar vernieuwd worden. Daarbij moet voldaan worden aan eisen voor wat betreft werkervaring, intervisie en na- en bijscholing. Voor meer informatie over onze opleiding en werkervaring, verwijs ik naar de webpagina www.nynkeklopstra.nl

Het voordeel van een vrijgevestigde praktijk is dat u tijdens intake en behandeling met dezelfde psycholoog te maken hebt. Het nadeel is dat bij doorverwijzing, consultatie of vervanging bij ziekte en vakantie een beroep gedaan moet worden op een collega buiten de praktijk. Nynke Klopstra werkt nauw samen met alle huisartsen in Noord-Nederland: en is de eerste privépraktijk die in Noord-Nederland is opgericht (1977). Zo heeft Nynke Klopstra een hoogstaande reputatie in de eerstelijns psychologische zorg. Er vindt vrijwel wekelijks overleg plaats met de betreffende huisartsen en zo kan voor de meeste problemen wel een oplossing gevonden worden. Daarnaast zijn er verwijsrelaties met een aantal psychiaters en instellingen.

De basis-ggz of eerstelijns psychologische hulp is voor kortdurende hulp met een maximum van 12 gesprekken van 60 minuten. Indien nodig kan wel een tweede serie gesprekken worden gestart, afhankelijk van de gestelde diagnose. Wij zijn voor u altijd telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren. Afspraken kunnen ook gemaakt worden voor in de avonduren en weekenden. Zowel telefonisch als via de mail (zie website) zijn wij, ook tijdens het werk, altijd te bereiken. Via de mail krijgt u binnen 24 uur antwoord.

Afronding en nazorg

Als de behandeldoelen behaald zijn wordt de afronding van de behandeling besproken.

Er wordt in onderling overleg bepaald of er nazorg geboden moet worden en op welke manier dat het best zou kunnen plaatsvinden. Soms is een doorverwijzing of terug- verwijzing naar de huisarts gewenst. Aan het eind van de behandeling vindt, tenzij de cliënt daar geen toestemming voor geeft, een korte terugrapportage naar de huisarts plaats.

Klachtenregeling

Als u vragen of klachten hebt over de behandeling laat het mij dan weten. Dat geeft mij de mogelijkheid om het probleem op te lossen. U kunt het tijdens de behandeling noemen, u kunt mij er een berichtje over sturen, maar u kunt er ook een aparte afspraak voor maken. Als u uw klachten liever met een andere psycholoog wilt bespreken, kan ik u doorverwijzen naar een collega, die kan bekijken of er een mogelijkheid is de problemen in onderling overleg op te lossen.

Zorgbelang Nederland

Wanneer u gebruik maakt van de gezondheidszorg en u heeft een klacht dan kunt u daarover contact opnemen met Zorgbelang Nederland via 0900 – 243 70 70. Meer informatie vindt u op de website van Zorgbelang Nederland.

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft een leidraad op basis waarvan zij beoordeelt of een melding verder moet worden onderzocht.
In de meeste gevallen vraagt de inspectie de zorgaanbieder zelf de melding te onderzoeken.

Omdat het bij anonieme meldingen niet mogelijk is extra informatie op te vragen, kan de IGZ deze niet onderzoeken.
Bovendien is uw toestemming nodig om uw gegevens door te geven aan de zorgaanbieder.

U kunt contact opnemen met de Inspectie via 088 -120 5000.
Meer informatie vindt u op de website van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Regionaal tuchtcollege

Bij de tuchtcolleges kunt u klagen over gedragingen van beroepsbeoefenaren die in het BIG-register zijn opgenomen.
Onder andere gz-psychologen, psychotherapeuten en psychiaters zijn BIG-geregistreerd. Voor hulp bij het indienen van uw klacht kunt u contact opnemen met het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) in uw regio.

Het IKG kan u bijstaan tijdens de tuchtrechtprocedure.
Telefoon: 0900 2437070, u wordt doorverbonden met het IKG-bureau in uw regio. Meer informatie vindt u op de website van Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg.