Nynke Klopstra

Ik ben in 2006 afgestudeerd als GZ Psycholoog aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Daarvoor heb ik mijn studie orthopedagogiek afgerond (RUG Groningen). Ik ben met het CIOS (sportopleiding) begonnen en heb dit vervolgd met een opleiding aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Naast mijn huidige werkzaamheden als sportpsycholoog/life style coach ben ik 13 jaar werkzaam geweest in de Forensische Psychiatrie bij GGZ Drenthe.

In mijn werk als therapeut heb ik mijn specialisaties in:

 • Ontwikkelingsstoornissen (ADHD en ASS)
 • Groepstherapie
 • Psychodiagnostiek
 • Consultatie
 • Trainingen op het gebied van ontwikkelingsstoornissen en posttraumatische stress stoornis, EMDR.
 • E-Health

Verder heb ik mij gespecialiseerd in traumabehandeling en ben ik EMDR therapeut. In het werken in de Forensische Psychiatrie heb ik cliënten behandeld met uiteenlopende psychische en psychosociale problematiek. Daarnaast heb ik veel ervaring met individuele behandelingen.

Na het beëindigen van mijn judo topsport carrière (6-voudig Nederlands kampioen en derde tijdens Europese Kampioenschappen in 2004 in de gewichtsklasse 48 kg) in 2006 heb ik mijn interesse voor de sportpsychologie omgezet in het volgen van modules in deze aan de Universiteit Van Amsterdam. Vanaf 2007 tot juni 2011 ben ik als sportpsycholoog verbonden geweest aan het MTCC (Mental training en Coaching centrum te Groningen).
Vanaf 1 juni ben ik een eerstelijns psychologenpraktijk gestart gericht op kinderen, (jong) volwassenen en sporters.

Ik ben in het bezit van de volgende registraties die voor een goede hulpverlening en begeleiding van belang zijn:

 • Lidmaatschap NIP
  Leden hebben het keurmerk ‘psycholoog NIP’ van de Landelijke beroepsvereniging van psychologen NIP (Nederlans Instituut van Psychologen te Amsterdam).Het NIP draagt zorg voor de kwaliteit van De beroepsuitoefening van zijn leden.
 • Registratie in het BIG-register als GZ-(gezondheidszorg)psycholoog.
  Registratie gebeurt in het kader van de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) die de kwaliteit in de gezondheidszorg bevordert en bewaakt. Het register is onderdeel van het agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) dat valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS.
 • EMDR Practionar
 • Docent sportpsycholoog VSPN

Werkwijze

Mijn manier van werken kenmerkt zich door betrokkenheid en een open en respectvolle houding. Hierin staat het holistisch denken voorop. Door actief te luisteren en mee te denken, zoeken we samen naar mogelijke oplossingen en veranderingen. Het is belangrijk gebruik te maken van iemands sterke kanten en kwaliteiten om op deze manier in de toekomst zelf obstakels te overwinnen. Een prettige en veilige samenwerkingsrelatie staat daarbij voorop.

Als eerstelijnspsycholoog werk ik klachtgericht en ben ik gespecialiseerd in kortdurende behandelingen. Gemiddeld zal een behandeling 5 tot 8 gesprekken in beslag nemen.
In grote lijnen is iedere behandeling gericht op het leren begrijpen van uw klachten en deze vervolgens te verhelpen en zo goed mogelijk te leren
hanteren. De psychologie kent verschillende vormen van therapie. Het combineren van therapievormen levert veelal de beste resultaten op, omdat er vanuit verschillende invalshoeken naar oplossingen kan worden gezocht.
Ook het netwerk wordt hierin meegenomen voor ondersteuning en/of begeleiding om de zelfredzaamheid van cliënt te vergroten.

Er wordt gewerkt vanuit de Cognitieve gedragstherapie, directieve- en/of non-directieve therapie en m.b.v. EMDR (traumatherapie). Dit is afhankelijk van de problematiek. Daarnaast maak ik ook gebruik van technieken uit andere therapievormen zoals de sportpsychologie.

Crisis

Patiënten kunnen gedurende de avond en het weekend bij mij terecht voor crisis.
Waar nodig, als mijn zorg niet toereikend is wordt er overlegd met de huisarts of het crissiteam van Lentis.
Bij afwezigheid van praktijkhouder word aangeraden contact te zoeken met de desbetreffende huisarts, als dat niet lukt dan contact zoeken met het crisesteam van Lentis. Het algemene nummer hiervan staat op de website vermeld.

De opbouw van het behandeltraject.

Meer weten over de behandeltraject?

Download hier de informatie >>>

Zorgkaart Nederland:

Klik hier voor de beoordeling van Nynke Klopstra bij zorgkaart Nederland >>>

CQ-index

Bij het einde van elke behandeling meten we ook met een vragenlijst hoe u, de cliënt, de behandeling hebt ervaren. Deze vragenlijst heet de CQ-index. 

Resultaten – Cliëntervaringen 2019

In 2019 (januari t/m december) vulden 10 cliënten de CQ-index in. Hierbij de scores:

 • Bejegening (1-5): 5,0
 • Bereikbaarheid behandelaar (1-5): 4,8
 • Samen beslissen (1-5): 4,3
 • Mogelijkheid betrekken familie of naasten (1-5): 5,0
 • Uitvoering behandeling (1-5): 4,7
 • Rapportcijfer (0-10): 8,7

Het komende jaar willen wij de mogelijkheid om het samen beslissen verbeteren. De praktijk wil hier medio 2020 invulling aan geven, waarbij we ook meer eHealth zullen inzetten en gebruik maken van apps en psychoeducatie op basis van voorkeur voor de cliënt.

De Cliënttevredenheid wordt gemeten aan het eind van ieder behandeltraject. De cliënten wordt gevraagd om de CQ-index in te vullen. Dit is een vragenlijst die de kwaliteit van zorg vanuit het cliëntenperspectief in beeld brengt. 

Samenwerkingsafspraken

Het belangrijkste uitgangspunt is dat de cliënt centraal staat in zijn/haar zorg. Psychologenpraktijk NK voldoet aan het kwaliteitsstatuut GGZ- vrijgevestigde zie format hieronder.

Meer informatie over het GGZ Kwaliteitsstatuut is te vinden op: www.ggzkwaliteitsstatuut.nl >>>

Vriendelijkheid en professionaliteit staan voorop. Binnen deze praktijk wordt het belangrijk gevonden dat u tevreden bent vanaf het eerste bezoek aan onze website tot het laatste gesprek met het afronden van de behandeling. Dit wordt met een cliënttevredenheidsvragenlijst en met zorgkaartnederland gemeten. De praktijk blijft praktijkprocessen verbeteren, met feedback van cliëntenverwijzers en zorgverzekeraars.

Bekijk hoe tevreden anderen over deze praktijk zijn of geef zelf een reactie over uw bevindingen op: zorgkaartnederland.

De Cliënttevredenheid wordt gemeten aan het eind van ieder behandeltraject. De cliënten wordt gevraagd om de CQ-index in te vullen. Dit is een vragenlijst die de kwaliteit van zorg vanuit het cliëntenperspectief in beeld brengt. Op het onderdeel ‘Samen beslissen’ komt de score bij 4,3 uit 5 (januari 2020), waarbij 1 de laagste score is en 5 de hoogst haalbare score is. Hoe hoger de score hoe meer tevreden de cliënt is op dit gebied.  ‘Samen beslissen’ zegt iets over de mate waarin de cliënt tevreden is de informatie van onder andere de behandelmogelijkheden, verwachtingen en zelfhulpprogramma’s/ondersteuning. Desondanks streef ik ernaar om de cliënt nog meer te betrekken bij de keuze van verschillende behandelmogelijkheden. De praktijk richt zich op dit moment dan ook extra op het aanbod van zelfhulpprogramma’s middels therapieland om zo de cliënt (nog) meer ondersteuning te bieden en te betrekken bij de behandeling buiten de afspraken in de praktijk.

Als eerstelijnspsycholoog werk ik klachtgericht en ben ik gespecialiseerd in kortdurende behandelingen. Gemiddeld zal een behandeling 5 tot 8 gesprekken in beslag nemen.
In grote lijnen is iedere behandeling gericht op het leren begrijpen van uw klachten en deze vervolgens te verhelpen en zo goed mogelijk te leren
hanteren. De psychologie kent verschillende vormen van therapie. Het combineren van therapievormen levert veelal de beste resultaten op, omdat er vanuit verschillende invalshoeken naar oplossingen kan worden gezocht.
Ook het netwerk wordt hierin meegenomen voor ondersteuning en/of begeleiding om de zelfredzaamheid van cliënt te vergroten.

Voor goede inhoudelijke en passende behandeling voor u, volgt de praktijk zoveel mogelijk de meest actuele wetenschappelijke begeleidingsvormen zie ggz standaarden en generieke modules, en thuisarts.nl voor cliëntversies. Er wordt gebruik gemaakt van gerenommeerde psychologische tests en van voortgangsmetingen om uw proces te ondersteunen.

Aandacht voor kwaliteit

 • De praktijk voldoet aan het wettelijk Kwaliteitsstatuut GGZ voor instellingen (goedgekeurd maart 2019).
 • De praktijk is aangesloten bij de volgende beroeps- en kwaliteitsorganisaties: NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen), VEN (Vereniging EMDR Nederland)
 • De praktijk werkt intensief samen met huisartsen, psychiaters en GGZ en sluit aan op zorgprogramma’s zoals die worden ontwikkeld door huisartsen, coöperaties en verzekeraars
 • De praktijk hanteert klanttevredenheidsmetingen en klachtenprocedures
 • De praktijk heeft een beperkt aantal avondspreekuren en bied telefonische contactmogelijkheden buiten kantoortijden.
 • De praktijk beweegt mee met maatschappelijke bewegingen en nieuwe ontwikkelingen

Zorginhoudelijk

Algemeen
De zorg binnen deze praktijk is ingericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid van de cliënten. Ik vind het met name zeer belangrijk dat iemand zelfverantwoordelijkheid neemt voor zijn herstelproces het zogenoemde herstelgerichte zorg. Daarom betrek ik de cliënten in een vroeg stadium bij het besluitvormingsproces. Hierbij worden verschillende behandelopties voorgelegd, passende bij de behandeldiagnose. Het uitgangspunt is dat we samen beslissen. Met het vaststellen van het behandelplan wordt ook de zorgzwaarte bepaald. Dit is het aantal te verwachten zittingen voor uw behandeling.

Ik streef ernaar om u de best mogelijke zorg te geven. Daarom ben ik altijd aan het leren en verbeteren en luister ik goed naar hoe u mijn zorg ervaart Ik verzamel gegevens over het effect en de duur van mijn behandelingen. Ik vraag u af en toe een vragenlijst in te vullen. dit gebeurt bij de start van de behandeling, aan het einde en soms ook tussendoor. De inzichten die ik hieruit haal worden gebruikt om uw behandeling en mijn dienstverlening te verbeteren.

Face to face, e-health en blended
We zullen vroegtijdig ook de opties van e-health bespreken. Iedere cliënt wordt geacht ook thuis actief bezig te zijn met zijn/haar eigen herstelproces. Hierbij blijkt e-health een goed ondersteuning te zijn. Er wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde “Blended” model. Dit betekent e-health en daadwerkelijk face to face gesprekken door elkaar. Dit blijkt de behandeling te bespoedigen en is een vast onderdeel in het behandelaanbod. Samen met de cliënt wordt besproken op welke manier e-health ingezet wordt in de behandeling. Over het algemeen bestaat de blended behandeling uit face to face gesprekken waarbij thuis middels therapieland verder gewerkt wordt aan opdrachten. De cliënt kan via therapieland ook in contact komen met de behandelaar door een bericht te sturen. De behandelaar heeft inzicht in de gemaakte opdrachten en kan deze inzien voorafgaand de volgende face tot face behandeling waardoor meer efficiënt gewerkt kan worden.

Klik hier om in te loggen op mirro.nl >>>

De behandeling
In de praktijk wordt generalistisch gewerkt. Dat betekent dat er verschillende methodieken deelbehandelingen toegepast worden. De behandeling wordt beëindigd indien klachten en/of doelstellingen zijn behaald, of indien voortgang van de behandeling niet wenselijk is/ ergens anders dient te worden voortgezet.

Afsluiting
Elke behandeling wordt aan het einde geëvalueerd. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de ROM (routine outcome monitoring). Dat wil zeggen dat in het begin, tussendoor (bij de S-GGZ) en aan het einde een klachtenlijst door u wordt ingevuld. Dit geeft mede inzicht in het behandelresultaat. Ook zullen wij u vragen om bij afsluiten een evaluatielijst in te vullen. Tijdens het laatste gesprek wordt, waar mogelijk, aandacht besteedt aan signalering en terugvalpreventie.

Escalatie procedure /crisis:
Hoewel er B-GGZ geboden wordt, waarbij kwetsbare cliënten ook uit balans kunnen raken en in een crisis kunnen verzeilen, levert de praktijk geen crisis opvang. De opvang van crisis is voorbehouden aan de huisarts, de huisartsenpost en de crisisdienst van de GGZ. In de behandeling kan aandacht worden besteed aan ontregelende emoties en gedrag en suïcide. Gezamenlijk zal worden besloten hoe er vervolg komt aan de crisis en wat de rol van de huidige hulpverlener is. Dit kan ondersteunend zijn, ivm het vertrouwens contact, dit kan ter overbrugging zijn, tot bijvoorbeeld een opname, of dit kan voor nazorg zijn.

Consultatie en overdracht naar de huisarts
Als praktijk leveren wij consultatie voor huisartsen. Cliënten kunnen dan gebruik maken van een eenmalig (telefonisch) contact voor een inschatting voor een specifieke vraag van de huisarts of de praktijkondersteuner. Deze krijgt hier een terugkoppeling van.  Huisartsen leveren relevatie informatie voor de verwijzing en krijgen een terugkoppeling van de diagnose, behandeling en het resultaat van het behandeltraject. Tussentijds kan er overleg plaatsvinden met de huisarts over de behandeling of over medicatie.

Huiselijk geweld en Kindermishandeling
In deze praktijk is aandacht voor de richtlijnen voor kindermishandeling en huiselijk geweld. Voor een veilig thuis.

Verwachtte resultaten naar de cliënt:
Wanneer de behandeling wordt afgerond ziet u in deze PDF: uitstroom criteria S-GGZ

De financiële consequenties bij aanmelding of afmelding
De zorgtrajecten die uitgevoerd worden onder het zorgverzekeringssysteem zijn enkel belast met het wettelijk eigen risico. Overige zorgtrajecten voor aandoeningen die niet verzekerd zijn (zie PDF wat wel en niet wordt vergoed), dienen zelf te worden bekostigd.

Samenwerkingen

Er worden structurele contacten onderhouden met individuele professionals en met relevante instellingen die van belang kunnen zijn voor doorverwijzen of het inwinnen van informatie. In verband met de privacybescherming zullen medewerkers echter nooit contact met andere hulpverleners opnemen zonder toestemming van de cliënt.

Omdat samenwerking en afstemming in zorg- en begeleidingsprocessen van groot belang is voor het welslagen ervan, hebben ik een structureel samenwerkingscontact met, zie hieronder.

Hier vindt u informatie over de modules over landelijke GGZ samenwerkingsafspraken en ondersteuning met netwerken en naasten zoals dat gewaarborgd wordt in deze praktijk.